הזמנה מהירה

תנאי שימוש לטרייד אין

1

תקנון מבצע “טרייד אין” למכונות קפה אוטומטיות תוצרת DeLonghi

1 . הגדרות

בתקנון זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

“אתר ברימאג”: אתר ברימאג )כהגדרתה להלן(, בכתובת אתר האינטרנט: https://www.brimag.co.il

“ברימאג”: ברימאג דיגיטל אייג’ בע”מ, ח”פ 511786378 , מרחוב השקמה 19 , אזור.

“ההטבה”: הנחה לרכישת מכונת קפה אוטומטית תוצרת DeLonghi מהדגמים המשתתפים במבצע.

גובה ההנחה ייקבע לפי הטבלה שלהלן, בהתאם לדגם שיירכש על ידי המשתתף. שווי ההטבה: עד 500

ש”ח; המלאי המינימאלי של מוצר ההטבה, המצוי בידי ברימאג: 1 יחידות מכל דגם.

“המבצע”: מבצע “טרייד אין” לרכישת מכונות קפה אוטומטיות תוצרת DeLonghi שנערך על ידי

ברימאג ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

“המוצר” או “המוצר המשתתף במבצע”: מכונת קפה אוטומטית תוצרת DeLonghi , מהדגמים

המשתתפים במבצע בלבד אשר מנויים בטבלה שלהלן, למעט מוצר מעודפים, תצוגה או פגום:

מחירי המוצרים המשתתפים במבצע, לפני הנחת “טרייד אין” ולאחר ההנחה נקבעים על ידי

המשווקים המשתתפים במבצע ולפי שיקול דעתם הבלעדי. המחיר של המוצרים המשתתפים

במבצע עשוי להיות שונה בנקודת המכירה של המשווקים השונים ויוצג בנקודת המכירה עצמה.

המלאי המינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע, המצוי בידי ברימאג: 1 יחידות מכל דגם.

“המשווק המשתתף במבצע”: משווק מורשה של ברימאג המשתתף במבצע, אשר מופיע באתר

ברימאג.

“משתתף במבצע”: אזרח או תושב ישראל שעומד בכל התנאים הבאים )במצטבר(: א( לקוח פרטי

שמלאו לו 18 )שמונה עשרה( שנים ביום השתתפותו במבצע, שרכש במהלך תקופת המבצע מוצר מן

המוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי; ב( רכש “מוצר” )כהגדרתו

להלן( המשתתף במבצע במסגרת “טרייד אין” לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי; ג( רכש את

1 המחיר המלא בו המוצר המשתתף במבצע נמכר באתר ברימאג.


ECAM22.110.SB

מחיר לפני טרייד אין 1,890 ש”ח

הנחה טרייד אין 400 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 1,490 ש”ח

ETAM29.515.B

מחיר לפני טרייד אין 2,390 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 1,890 ש”ח

ECAM350.15.B

מחיר לפני טרייד אין 2,390 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 1,890 ש”ח

ECAM23.460.B

מחיר לפני טרייד אין 2,690 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 2,190 ש”ח

ETAM29.660.SB

מחיר לפני טרייד אין 3,390 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 2,890 ש”ח

ECAM350.55.B

מחיר לפני טרייד אין 3,390 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 2,890 ש”ח

ECAM350.75.S

מחיר לפני טרייד אין 3,490 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 2,990 ש”ח

ECAM550.55.M

מחיר לפני טרייד אין 4,490 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 3,990 ש”ח

ECAM250.23.SB

מחיר לפני טרייד אין 2,090 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 1,590 ש”ח

ECAM250.33.TB

מחיר לפני טרייד אין 2,090 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 1,590 ש”ח

ECAM610.75.MB

מחיר לפני טרייד אין 6,990 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 6,490 ש”ח

ECAM250.31.SB

מחיר לפני טרייד אין 2,090 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 1,590 ש”ח

ECAM550.85.MS

מחיר לפני טרייד אין 4,990 ש”ח

הנחה טרייד אין 500 ש”ח

מחיר סופי לאחר הנחה 4,490 ש”ח


 המוצר בתקופת המבצע, בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה . כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא

זכאי להשתתף במבצע.

“תקופת המבצע”: מיום 1.3.2022 ועד יום 30.4.2022 )כולל(, או עד גמר מלאי ההטבה ו/או

המוצרים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם. תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות

המסחרית של המשווקים המשתתפים במבצע.

“תקנון”: תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ויפורסם באתר ברימאג.

2 . כללי

2.1 . תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, בנוגע לרכישת מכונות קפה

אוטומטיות תוצרת DeLonghi , המיובאות על ידי ברימאג.

2.2 . רק משתתף במבצע שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי למימוש ההטבה. בכל

מקרה בו משתתף במבצע ינהג שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, תהיה ברימאג

רשאית לפוסלו, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ברימאג

בקשר לכך.

2.3 . בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים

אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם ברימאג בדבר שינוי תקנון זה,

תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.4 . ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן

לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, סוג או שווי ההטבה הניתנת

במסגרתה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה

מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים

המורשים ובאתר ברימאג.

2.5 . תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד אך מיועדים ומופנים

לגברים ולנשים כאחד.

3 . התנאים למבצע

3.1 . משתתף אשר יחזיר בתקופת המבצע מכונת קפה כלשהי, יהיה זכאי לקבלת

ההטבה כנגד החזרה זו, במסגרת רכישת אחד מן המוצרים המשתתפים במבצע,

וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

3.1.1 . המשתתף החזיר בתקופת המבצע מכונת קפה כלשהי, מכל יצרן ומכל

דגם אשר תהיה, בין אם תקינה ובין אם פגומה, במסירה פיזית

לחנות משווק המשתתף במבצע.

3.1.2 . במעמד החזרת מכונת בקפה, המשתתף רכש מוצר מן המוצרים

המשתתפים במבצע, כמפורט לעיל. תנאי התשלום יוסדרו בין

המשווק המורשה לבין המשתתף.

3.1.3 . המשתתף במבצע לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור

בסעיף 5 לתקנון זה.

3.2 . מימוש ההטבה ייעשה בדרך מתן הנחה בנקודת הרכישה עצמה ומעמד החזרת

מכונת הקפה בלבד, לא יינתן זיכוי כספי או אחר לרכישת מוצר מן המוצרים

המשתתפים במבצע במועד מאוחר יותר.

3

3.3 . למען הסר ספק, במסגרת המבצע ניתן לממש הטבה אחת בלבד כנגד רכישה של

כל מוצר בודד מן המוצרים המשתתפים במבצע.

3.4 . מסירת מכונת קפה אוטומטית תבוצע במעמד הרכישה בנקודת המכירה עצמה.

3.5 . המשתתף במבצע, והמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את

ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

3.6 . ההטבה ניתנת למימוש אצל המשווק המשתתף במבצע ממנו נקנה המוצר.

3.7 . ניתן להשתתף במבצע גם באמצעות רכישת אחד מן המוצרים המשתתפים

במבצע, במהלך תקופת המבצע, באתרי הסחר השונים של המשווקים

המשתתפים במבצע. במקרים אלה ההטבה תינתן מראש, במעמד הרכישה באתר,

כאשר מכונת הקפה שתוחזר על-ידי המשתתף תימסר לשליח לאחר-מכן, במעמד

אספקת המוצר שנרכש על-ידי השליח. כל שאר התנאים שלעיל ושלהלן יחולו

בשינויים המתבקשים. איסוף מכונת הקפה האוטומטית שתזכה בהנחת “טרייד

אין” יבוצע במעמד אספקת מכונת קפה הנרכשת. צרכן שיצהיר אודות מסירת

המכונה המזכה ולא מסרה לשליח, יחויב בגובה ההנחה שקיבל.

4 . מימוש ההטבה במבצע קנה/קבל

4.1 . משתתף במבצע שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל

)התנאים למבצע(, יהא זכאי לממש את ההטבה ולקבל את ההטבה.

4.2 . במקרה של ביצוע עסקה בחנות, מימוש ההטבה הינה באחריות המשווק

המשתתף במבצע בלבד. במקרה של ביצוע עסקה באתר ברימאג, מימוש ההטבה

הינה באחריות המשתתף בלבד.

4.3 . למשתתף במבצע לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ברימאג או מי

מטעמה בגין כל עיכוב או דחייה במועד קבלת ההטבה או כל חלק ממנה.

5 . שינוי או ביטול עסקה

5.1 . במקרה של שינוי או החלפת המוצר המשתתף במבצע לאחר הרכישה:

5.1.1 . משתתף במבצע שהחליף את המוצר שרכש במוצר אחר שאינו נמנה

על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה, טרם קבל ההטבה,

תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק

לו.

5.1.2 . משתתף במבצע שהחליף את המוצר המשתתף במבצע שרכש, במוצר

אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה,

לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע,

כנגד החזרת מכונת הקפה הישנה. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף

במבצע לשלם לברימאג/למשווק המשתתף במבצע את שוויה המלא

של ההטבה.

5.2 . במקרה של ביטול עסקה:

5.2.1 . משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה

והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, טרם קבלת ההטבה,

4

תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק

לו.

5.2.2 . משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה

והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, לאחר שקיבל את

ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, כנגד החזרת

מכונת הקפה הישנה. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם

לברימאג/למשווק המשתתף במבצע את שוויה המלא של ההטבה.

6 . שונות

6.1 . המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון

זה.

6.2 . מכירת המוצרים המשתתפים במבצע בתקופת המבצע מהווה הסכמה של

המשווקים המורשים לעמידה בתנאי המבצע בהתאם לאמור בתקנון זה.

6.3 . יובהר כי ברימאג אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין

בתקנון זה.

6.4 . פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים

המשתתפים במבצע יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג, ובהתאם לדין.

6.5 . האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף במבצע בלבד. ברימאג לא תישא

באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין

במשתתף במבצע.

6.6 . ברימאג לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתף במבצע, או כל

אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש

במוצרים המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

6.7 . ברימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצרים המשתתפים במבצע אצל

המשווקים המשתתפים במבצע, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או לאיכות

השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו המוצרים המשתתפים במבצע

במסגרת המבצע ובכלל.

6.8 . הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות

השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת

ההתיישנות לכל תביעה נגד ברימאג בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין

מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.

7. ללא כפל מבצעים. ניתן לבחור לממש את מבצע ה”טרייד אין” או קבלת שוברים ברכישת המכונה, לא ניתן לקבל את שניהם. 

****

סל קניות

0

אין מוצרים בסל הקניות.

Hit Enter to search or Esc key to close

תפריט

לקוחות AVA יכולים לשמור את הסל שלהם ולהזמין אותו בלחיצת כפתור

לקוחות קיימים?
לחצו כאן להתחברות

דילוג לתוכן