תנאי שימוש

חברת ספורה בע”מ (“החברה”) מוכרת תערובות קפה איכותי ואביזרים נלווים ללקוחותיה באמצעות האתר (“האתר”) ובסניפים השונים של החברה. תנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”) מסדירים את אופן השימוש באתר ובשירותים הזמינים באמצעותו (“השירותים”). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באתר ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד. המונח “משתמש/ים” או “אתה” בתנאי השימוש הינו כל משתמש בגיר באתר ו/או בשירותים.

על מנת להשתמש בשירותים תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות”) המופיעה להלן אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

1. שירותים.

1.1. אתה רשאי להשתמש באתר ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האתר ו/או השירותים.

1.2. השימוש באתר ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או גישה אליהם אסור לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת שם המשתמש והסיסמה לאתר; (ד) תודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה; (ה) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואתה כשיר להתקשר בחוזה מחייב; (ו) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעלולה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ז) כל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין. (ח) המחירים המתפרסמים מעת לעת באתר עשויים להשתנות ומידה וחלה טעות הקלדה הן במחיר והן בתיאור המוצר החברה רשאית לבטל את ההזמנה ולעניק זיכוי מלא ללקוח.

1.3. מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדינות בפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את החברה מכל אחריות לכך.

2. רישום חשבון.

2.1. על מנת לעשות שימוש בשירותים, עליך לפתוח חשבון משתמש. כדי להירשם, תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך, כולל פרטי כרטיס האשראי אשר החברה תעביר לסולק צד שלישי. החברה עשויה לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתה.

2.2. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או טלפון הנייד ו/או כל מכשיר אחר שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד ו/או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליה, אלא אם כן הודעת לחברה בכתובת [email protected] על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. החברה רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לשירותים ו/או לבטל את חשבונך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3. סגירת חשבון.

3.1. הנך מאשר כי ידוע לך כי החברה יכולה, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות אך אינן מוגבלות ל: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של האתר או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקי של החברה באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; (6) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה.

3.2. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר ו/או בשירותים. החברה תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי החברה תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

3.3. הנך רשאי לבקש שהחברה תסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת [email protected]. החברה תסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך לאחר סגירת חשבונך.

4. הזמנת, אספקת ותשלום מוצרים.

4.1. בכפוף לתנאי השימוש, כחלק מהשירותים ובכפוף לרישום חשבון באתר, תוכל, באמצעות האתר, לרכוש מגוון מוצרים הקשורים לקפה (“מוצרים”) ולהזמין משלוחי מוצרים או לתאם איסוף עצמי מחנות המפעל (כהגדרתו להלן) של החברה (“הזמנה”) ולצפות בהיסטורית הרכישה שלך. השירותים עשויים לכלול שירותים נוספים. השימוש בשירותים נוספים אלו נתון לבחירתך.

4.2. בעת ביצוע הזמנה, תתבקש לציין ב”טופס ההזמנה”, לפי בחירתך: (א) יעד למשלוח, בכפוף לתוספת דמי משלוח כפי שמופיעים באתר (“דמי משלוח”), המתעדכנים מעת לעת, או (ב) האפשרות לאיסוף עצמי על ידיך מחנות המפעל של החברה אשר נמצאת ברחוב הקיטור 34 בחיפה (“חנות המפעל”). אספקת מוצרים לחנות המפעל לא תחייב אותך בתשלום דמי משלוח.

4.3. אספקת מוצרים תתבצע באמצעות חברת משלוחים מטעמה של החברה. המוצרים יישלחו תוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. זמנים המפורטים לעיל הינם משוערים ויימנו החל ממועד אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי. יובהר כי יתכנו עיכובים במועדי האספקה התלויים בצד ג’ בשליטת החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור במועד אספקת המוצר/ים מכל סיבה שאינה בשליטתה.

4.4. החברה אינה אחראית במקרים בהם ההזמנה אינה מגיעה ליעדה מסיבות הקשורות בך, לרבות מילוי “טופס ההזמנה” בציון פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או מכיוון שלא היית נוכח בכתובת שהזנת במועד הנקוב ו/או מכיוון שסירבת לקבל את ההזמנה. החברה אינה מתחייבת לדאוג למשלוח חוזר במקרים כאמור בסעיף זה. במקרים בהם יחזרו המוצרים לחברה (מסיבות שאינן קשורות לטעות שנעשתה על ידי החברה במשלוח), יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח ובגין טיפול החזר המוצר/ים.

4.5. עם השלמת תהליך הזמנת המוצרים, כרטיס האשראי המשויך לחשבון המשתמש שלך יחויב. תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי אשר מספרו שגוי או הינו פג תוקף או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו לא יתקבלו והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, יהיה עלייך לשלם לחברה כל עלות ו/או נזק אשר שילמה ו/או נגרם לה כחלק ממאמצי הגבייה עבור תשלומים שלא התקבלו ממך לרבות שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור לכתובת האימייל הקשור לחשבונך.

4.6. הנך מצהיר כי ידוע לך כי השלמת ההזמנה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. יובהר כי אף במקרים בהם מוצג מוצר באתר כמוצר אשר זמין במלאי, כאשר בפועל אינו זמין במלאי ולא ניתן לספקו, תבוטל ההזמנה ולא תהא לך כל טענה כנגד החברה בעניין זה והחברה תשיב לך את הסכום אשר שילמת עבור המוצר שאינו קיים במלאי, ככל ששילמת.

5. מדיניות החזרת מוצרים.

5.1. הנך רשאי לבטל את ההזמנה שביצעת בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כפי המפורט להלן:

5.1.1. תהא אפשרות לביטול העסקה בהחזרת המוצר על ידי משלוח המוצר בחזרה לחברה או על ידי החזרתו לחנות המפעל לכתובת הקיטור 34, חיפה 2624774. הנך אחראי לתשלום כל דמי משלוח הנוגעים להחזרת המוצר.

5.1.2. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פעולת הביטול ניתנת לביצוע החל מרגע אישור ההזמנה גם אם המוצר/ים טרם סופקו. ניתן להחזיר מוצר שנרכש במחיר מלא, על ידי שליחתו בחזרה לחברה או על ידי בהבאתו לחנות המפעל, עד 14 ימים (לשם הבהרה: לא ימי עסקים) מיום אספקתו. ההחזר יתבצע בכפוף להצגת אישור ביצוע התשלום המצורף לחבילת המשלוח (המשמש גם כפתק החלפה), כאשר המוצר מוחזר באריזה המקורית, לא משומש וללא כל סימני שימוש, ובהצגת תעודה מזהה, לפי שיקול דעת נציגי החברה. ביטול אשר בוצע כמפורט בסעיף זה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בכפוף לאמור לעיל, ההחזר הכספי יינתן בכרטיס האשראי אתו בוצעה ההזמנה.

6. תוכן. סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האתר ו/או השירותים לרבות תמונות, תמחור, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאתר ו/או לשירותים יכונה “תוכן”.

7. מגבלות שימוש. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באתר ו/או השירותים. אתה מתחייב כי אתה ו/או מי מטעמך לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תיתן רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האתר ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; (5) תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר ו/או השירות, או (7) תעשה כל שימוש באתר ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

8. קניין רוחני. האתר, השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין באתר ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר וברעיון העומד ביסוד האתר ו/או השירותים, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באתר ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

9. הגבלת אחריות.

9.1. החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם או לתיאורם של המוצרים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר ו/או בשירותים, איחור במשלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו הינם פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדה של החברה. על אף האמור להלן, במקרה זה, אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

9.2. הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא.

9.3. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין האתר ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האתר, התוכן ו/או השירותים וכל המידע הזמין באמצעות האתר, התוכן ו/או השירותים יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

9.4. החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

9.5. ככל שתחויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של החברה, תזוכה בהפרש בגינו לא היית חייב בתשלום, או תחויב בהפרש בגינו טרם חויבת.

9.6. החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מרכישת ו/או שימוש במוצרים, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, משלוח, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידיך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן המידע ושאר נכסים בלתי מוחשים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה עבור השימוש בשירותים בתקופה של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית.

10. שיפוי. אתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותים ואתה מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג’) כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במחשב או מכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש באתר ו/או בשירותים; (ג) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או צד שלישי כלשהו; (ד) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך בתנאי השימוש, וכן (ה) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.

11. שונות. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר ו/או בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באתר והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

עדכון אחרון: יולי 2019

מדיניות פרטיות

חברת אווא אופציות קפה איכות בע”מ (להלן: “החברה” או “אנו”) רואה חשיבות בשמירה על פרטיות המשתמשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע האישי של המשתמשים שלה ועל פרטיותם. השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף לתנאי השימוש, המפורטים באתר זה ומדיניות פרטיות זו. “אתה” או “משתמש/ים” פירושו כל אדם המשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או מי מטעמם. המונחים אשר לא הוגדרו במפורש במסמך זה, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.

אנו מכבדים את זכותך לפרטיות וחשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות הנוגעות למידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זאת מפרטת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, והאופן בו אנו אוספים, משתמשים, מעבירים, ושומרים על המידע האישי אודות משתמשים אשר נמסר לנו על ידי המשתמשים או אשר נאסף על ידינו במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים. כמו כן, מדיניות הפרטיות מפרטת את היכולת שלך לשלוט בשימוש הנעשה במידע האישי שנאסף.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

לא חלה עליך כל חובה למסור מידע אישי; מסירת מידע אישי על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך. אם לא תסכים למסור את המידע האישי הנדרש, כולו או חלקו, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באמצעות האתר ו/או השירותים, לא יהיו זמינים עבורך.

“מידע אישי” במדיניות פרטיות זאת הינו מידע הקשור לאדם כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת אימייל.

1. המידע שאנו אוספים

1.1. אנו אוספים מידע אישי מכלל המשתמשים באתר ו/או בשירותים. המידע האישי שאנו אוספים כולל את המידע האישי שאתה מזין לאתר כאשר אתה נרשם לשירותים כגון שם, כתובת וכתובת אימייל. אנו נאסוף פרטים אודות שימושך באתר ו/או בשירותים, כגון מוצרים שרכשת, הצעות ו/או תוכן בו צפית, והיסטוריית השימוש שלך בעת שימושך באתר ו/או בשירותים. בנוסף, אנו נאסוף את כל המידע האישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא ונתעד את התקשרות שלנו אתך. ייתכן ונבקש ממך מידע אישי נוסף אם יהיה צורך בכך על מנת לספק לך את השירותים או שירותים נוספים שביקשת.

1.2. בנוסף למידע המפורט לעיל, במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים, מידע אישי מסוים עשוי להישמר באופן אוטומטי, כגון מידע על מכשיר הקצה, לרבות device ID, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, היסטוריית הגלישה, ו/או הדפדפן בו אתה משתמש.

2. כיצד אנו משתמשים במידע אישי

2.1. שירותים והתאמות
אנו, ספקי השירותים ו/או שותפינו העסקיים נשתמש במידע האישי שנאסף למטרות הבאות: (1) כדי לספק לך גישה לאתר ו/או לשירותים; (2) כדי לנהל חשבונות משתמשים ולנקוט בפעולות שקשורות לחשבונות משתמשים; (3) כדי לספק לך תמיכה ולסייע בפתרון בעיות שאתה או המשתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן; (4) כדי לבחון כל תלונה או שאלה שעולה ולהגיב עליה בהתאם; (5) כדי לשלוח הודעות (לרבות דואר אלקטרוני) המודיעות לך על שינויים או שיפורים באתר ו/או בשירותים וכדי ליצור אתך קשר במקרה הצורך; (6) כדי לשלוח לך מידע ו/או פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים, מוצרים ופעילויות שאנו מציעים, ככל שתבחר להירשם לשירות זה; (7) כדי לבצע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תוכן חדש; (8) כדי למנוע ניסיונות הונאה ולהגן על אבטחת האתר והשירותים ולתת מענה לכל בעיה הנוגעת לאתר ו/או לשירותים.

2.2. תשלומים
במקרה שהנך משתמש רשום, פרטי כרטיס האשראי שלך, אם וככל שמסרת, יאוחסנו על ידי החברה באופן מוטמע ומוצפן, כך שלא תצטרך להכניס את פרטי הכרטיס כל פעם שתבצע הזמנה דרך אתרה של החברה.

2.3. צרכים פנימיים
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים, לדוגמא, כדי לסייע באבחון בעיות תפעוליות, כדי לשפר את האתר ו/או השירותים וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים.

2.4. נתונים סטטיסטים
אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים שהתקבלו כתוצאה מעיבוד מידע, בכלל זה מידע אישי המתקבל ממגוון משתמשים (“נתונים סטטיסטיים”). זאת כדי להתאים את האתר ו/או השירותים לצרכים שונים ועל מנת לשפר ולייעל את האתר והשירותים וכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים וכדי שנוכל להתאים שירותים ושירותים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים לצדדים שלישיים מורשים (כהגדרתם להלן), ללא הגבלה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבע ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי.

2.5. ניתוח נתונים סטטיסטיים
אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעות Google Analytics (“כלים אנליטיים”). המידע הנאסף על ידי הכלים האנליטיים נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה ולשיפור האתר ו/או השירותים. המידע אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics כמפורט להלן:http://www.google.com/analytics/terms/us.html ,http://www.google.com/policies/privacy/ .

3. שימושים אחרים או העברת מידע אישי

3.1. שותפים עסקיים, ספקי שירות, צדדים שלישים וקבלני משנה
אנו עשויים לשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות, קבלני משנה, חברות קשורות, ושותפים עסקיים (להלן: “צדדים שלישיים מורשים”) אשר עשויים להשתמש במידע כדי (1) לסייע לנו לספק את השירותים; (2) לסייע לנו בהבנת השימוש באתר ו/או בשירותים; (3) לפרסם מידע, תכנים והכוונת שימוש מותאמים אישית. לא נשתף פרטי כרטיס אשראי לצדדים שלישיים חוץ מספקי שירות הסליקה שעוזרים לנו לבצע תשלומים.

צדדים שלישיים מורשים אליהם יועבר מידע אישי עשויים להיות מצויים (כולם או חלקם) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.

3.2. העברת בעלות
אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אישי לצד שלישי כלשהו ככל שהוא ירכוש את החברה, את נכסיה או חלק מאלו ו/או במהלך מו”מ לגבי רכישת החברה ו/או נכסיה ו/או חלק מאלה.

3.3. העברת מידע אישי במסגרת אכיפת חוק
אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את זהות, התנהגות או תוכן (דיגיטאלי) של משתמש אשר נחשד בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק או אם נידרש לעשות כן בהתאם לדין החל, תקנה או צו בית משפט או רשות אכיפה כלשהם. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש) או להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של צדדים שלישיים.

3.4. שיתוף נוסף של מידע אישי
אנו נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים אם נגלה כי אילו מפעולותיך באתר ו/או באמצעות השירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהיא או אם נעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים נגדנו (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או באמצעות השירותים.

4. כיצד אנו מגנים על מידע אישי

אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע האישי ובכל תקופת החזקתו ברשותנו. למרות האמור לעיל, העברת כל מידע באמצעות האינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, איננו יכולים להבטיח את הבטיחות המלאה של המידע האישי המועבר אלינו, לרבות בטיחות המידע האישי שלך.

5. קטינים

אנו איננו אוספים במכוון מידע אישי אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. ככל שהנך מתחת לגיל 18 ו/או אינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אתה נדרש לקבל את הסכמת הוריך או אפוטרופוס שלך לאיסוף המידע האישי שלך המתואר במדיניות פרטיות זו. במידה ונחשפת לכך שמשתמש מתחת לגיל 18 נרשם לשירותים ללא אישור כאמור, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

6. זכות עיון ושינוי מידע אישי

הנך זכאי לבקש לעיין ו/או לשנות או לתקן אי דיוקים או שגיאות במידע אישי שנאסף עליך על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. כדי לבקש לעיין במידע האישי שלך או לתקן או לעדכן אותו, נא צור עמנו קשר בכתובת [email protected] אנו נשנה את המידע האישי הרלוונטי בהתאם לבקשתך תוך זמן סביר לאחר קבלת הבקשה, אם וככל שהדבר אפשרי ובהתאם להוראות החוק.

7. Cookies

אנו עשויים להשתמש ב”עוגיות” (“cookies”) – קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים לדפדפן במחשב בו אתה משתמש, על מנת לספק לך שירות מהיר, יעיל ומותאם אישית ועל מנת לחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך “עוגיות” או שיימחקו.

8. שמירת המידע האישי

אנו נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; לפתור סכסוכים; לאכוף את ההסכמים שלנו; או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין החל. אנו עשויים למחוק את המידע האישי שלך מבלי להודיע לך על כך כל עוד אנו רואים שאין צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

9. תקשורת והודעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשימושך באתר ו/או לשירותים, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות המתייחסות לחשבונך או לפעילותך במסגרת האתר ו/או השירותים, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן. אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאלו, תוכל לבטל את חשבונך.

10. שינויים

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. במקרה שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות תפורסם על כך הודעה.

11. הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת [email protected]

עדכון אחרון: יולי 2019

סל קניות

4
מגיע לך משלוח חינם!

סכום ביניים: 21,870.00

מעבר לסל הקניותתשלום

Hit Enter to search or Esc key to close

תפריט

לקוחות AVA יכולים לשמור את הסל שלהם ולהזמין אותו בלחיצת כפתור

לקוחות קיימים?
לחצו כאן להתחברות

דילוג לתוכן